มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6112231001
นางสาวชมพูนุช ดลสา 
2
6112231002
นางสาวธนพร คล้ายทอง 
3
6112231003
นางสาวนัฐณกัลป์ฌอฬ นะตา 
4
6112231004
นางสาวนัฐธิดา ทาใจ 
5
6112231005
นางสาวบัณฑิตา เล่ห์กล 
6
6112231006
นางสาวพราวพิสุทธิ์ ลิ้มเจริญดี 
7
6112231008
นายกฤษฎา กาเลี่ยน 
8
6112231009
นายจักรดุลย์ ทองหล่อ 
9
6112231010
นายณัฐพงษ์ พราวแจ้ง 
10
6112231011
นายณัฐพล ไถหว่าน 
11
6112231012
นายธนพล แย้มทุ่ง 
12
6112231013
นายธีรภัทร์ ศรีจันทร์ดี 
13
6112231015
นายบุรินทร์ ดานาดเเก้ว 
14
6112231016
นายภูชิต วิกรัยพัฒน์ 
15
6112231017
นายภูธร ดาสา 
16
6112231018
นายมงคล แสงสุข 
17
6112231019
นายรัชชานนท์ สิมสวัสดิ์ 
18
6112231020
นายรัตนากร แสงอุ่น 
19
6112231021
นายฤชัย โมงขุนทด 
20
6112231022
นายวชิราวุธ ชุ่มบุญ 
21
6112231023
นายวัชรินทร์ เกิดแก้ว 
22
6112231024
นายสันติภาพ สัตย์ธรรมรังษี 
23
6112231025
นายอภิวิชญ์ สโมสร 
24
6112231026
นางสาวจุฑาลักษณ์ มีโภค 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................