มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6112231006
นางสาวพราวพิสุทธิ์ ลิ้มเจริญดี 
2
6112231009
นายจักรดุลย์ ทองหล่อ 
3
6112231011
นายณัฐพล ไถหว่าน 
4
6112231013
นายธีรภัทร์ ศรีจันทร์ดี 
5
6112231015
นายบุรินทร์ ดานาดเเก้ว 
6
6112231016
นายภูชิต วิกรัยพัฒน์ 
7
6112231017
นายภูธร ดาสา 
8
6112231019
นายรัชชานนท์ สิมสวัสดิ์ 
9
6112231021
นายฤชัย โมงขุนทด 
10
6112231022
นายวชิราวุธ ชุ่มบุญ 
11
6112231025
นายอภิวิชญ์ สโมสร 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................