มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612622002
นางสาวกัลยา อยู่พันธ์ 
2
6612622003
นางสาวจามจุรี เนียมสนิท 
3
6612622004
นางสาวจุฑาทิพย์ วรพันธ์ 
4
6612622005
นางสาวเจนดิก้า เพชรดี 
5
6612622006
นางสาวชนม์ชนก ฝ่ายราษฎร์ 
6
6612622007
นางสาวณัฐนันท์ ชื่นชม 
7
6612622008
นางสาวนภิสา สีโอ 
8
6612622009
นางสาวนรีกานต์ วัฒนาแสงรุ้ง 
9
6612622010
นางสาวนันทนา คงเนียม 
10
6612622011
นางสาวพรพิมล คำยอด 
11
6612622012
นางสาววสุนันท์ วงศ์โพธิ 
12
6612622013
นางสาววิมพ์วิภา ปัญญาดี 
13
6612622014
นางสาวสิราวรรณ แสงอรุณ 
14
6612622015
นางสาวอรนิภา กล่ำสามเรือน 
15
6612622017
นายกฤษณะ รอดไร 
16
6612622018
นายก้องเกียรติ สุวิทชาญวรกุล 
17
6612622021
นายชนาธิป บุญชื่น 
18
6612622022
นายณัฏฐกร ทาใจ 
19
6612622023
นายณัฐกร โพระยับ 
20
6612622026
นายธนทัต กล่ำนาค 
21
6612622027
นายธันวา แจ้งจำรัส 
22
6612622028
นายธีรเมธ ปิยบำรุงเศรษฐ์ 
23
6612622029
นายธีรวัฒน์ เอียหาญ 
24
6612622030
นายธีระวัฒน์ น้อยกลิ่น 
25
6612622033
นายพงศธร ประสมใจ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6612622034
นายภูธเนศ นิเวศณา 
27
6612622035
นายรพีภัทร เกตุสำเภา 
28
6612622036
นายลภณ กาบสด 
29
6612622037
นายวศิน สินธุวารินทร์ 
30
6612622038
นายสถาพร คำมิ่ง 
31
6612622039
นายสรศักดิ์ ขาวละออง 
32
6612622040
นายสิทธิชัย ชาติวรกิจ 
33
6612622041
นายสิริชัยภัคกุญช์ วิไลรัตน์ 
34
6612622042
นายอนุวัฒน์ แดงกลาง 
35
6612622043
นายอภิชิต รอดเทศ 
36
6612622044
นายอภิสิทธิ์ ฝ่ายราษฎร์ 
37
6612622046
นางสาววรรณิศา บุญสูง 
38
6612622048
นางสาวศิริโสภา หนองเป็ด 
39
6612622049
นางสาววาสิทฐี บุญชุ่ม 
40
6612622050
นายติณณภพ แก้วลอย 
41
6612622051
นางสาวนาตาชา ทองแสง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................