มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5812231002
นางสาวณิชกานต์ มากมี 
2
5812231003
นางสาวปัทมพร สมรูป 
3
5812231004
นางสาวปิยนันทิชา บุญญานนท์สิริกุล 
4
5812231008
นางสาวสุภาพร นุภาพ 
5
5812231013
นายณัฐกุล สุวรรณพูล 
6
5812231017
นายนัฐพล เปลี่ยนสี 
7
5812231018
นายนันทวัฒน์ แสนสบาย 
8
5812231022
นายพีรพัฒน์ ทองบุญรอด 
9
5812231026
นายวิศิษฐ กล่องสูงเนิน 
10
5812231029
นายสายชล โกจินอก 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................