มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย กลุ่ม 2
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612418001
นางสาวกชพรรณ ม้วนทอง 
2
6612418009
นางสาวเกสร พูลสวัสดิ์ 
3
6612418010
นางสาวคุณัญญา สีหมวด 
4
6612418014
นางสาวไซเป๊ก ตรงต่อกิจ 
5
6612418015
นางสาวณัฐชยา สอนมา 
6
6612418016
นางสาวณัฐชา จักษุจันทร์ 
7
6612418017
นางสาวณัฐณิชา ทิมเม่น 
8
6612418018
นางสาวณัฐธิดา ดอกจันทร์ 
9
6612418021
นางสาวทิภารักษ์ แซ่ซ่ง 
10
6612418022
นางสาวนภัสสร มหาครุท 
11
6612418023
นางสาวนิตติยา ก้อนหมี 
12
6612418025
นางสาวปาณิสรา หว้าเกษมสันต์ 
13
6612418033
นางสาวลดาวัลย์ สายทองคำ 
14
6612418036
นางสาวศิริณทิพย์ ฉันทะมิตร 
15
6612418041
นางสาวหนึ่งฤทัย พุ่มเจริญ 
16
6612418052
นางสาวขวัญทิพย์ พุ่มโพธิ์ทอง 
17
6612418054
นางสาวจิดาภา คงเถื่อน 
18
6612418060
นางสาวชมภู่ เพ็งธรรม 
19
6612418062
นางสาวชุติกาญจน์ ใจงาม 
20
6612418068
นางสาวต้นเดือน แสงบุดดี 
21
6612418072
นางสาวนิตยา มีจันทร์ 
22
6612418073
นางสาวปภาวดี แดงทุ่ง 
23
6612418079
นางสาวมัลลิกา สิงหล้า 
24
6612418081
นางสาววรินทร ไชยตรี 
25
6612418084
นางสาววิจิตรา เขียวงาม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย กลุ่ม 2
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6612418085
นางสาววิจิตรา เปี่ยมทัพ 
27
6612418092
นางสาวอังคณา กล่ำโภช 
28
6612418097
นายบวรภัค อยู่ยังเกตุ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................