มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6412603001
นางสาวกมลรัตน์ ราชเพียแก้ว 
2
6412603002
นางสาวณัจฉรียา พรรศรี 
3
6412603003
นางสาวธนัชดา พานเงิน 
4
6412603004
นางสาวแพรว สีสด 
5
6412603005
นางสาวรมิตา นินคำ 
6
6412603006
นางสาวอังคณา เขียวหลง 
7
6412603007
นายมนตกานต์ เกตุพันธ์ 
8
6412603010
นางสาวสุมิตรา อินแก้วเครือ 
9
6412603011
นางสาวชนาภรณ์ สิริไทย 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................