มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา แผน ก2
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6567101001
นางสาวกานดา กันฉิม 
2
6567101002
นางสาวฐาณมาศ บู่สี 
3
6567101004
นางสาวนาราภัทร แซ่หว้า 
4
6567101005
นางสาวประภัสสร แก้วสุวรรณ 
5
6567101006
นางสาววรกมล พันปี 
6
6567101008
นางสาวสุดารัตน์ แสงผึ้ง 
7
6567101009
นางสาวสุธิดา สุขชาวนา 
8
6567101010
นายกฤษดา จาดพุ่ม 
9
6567101011
นายกิตติ ถกลบูรณะ 
10
6567101012
นายณฐชนนท์ ปิ่นนวม 
11
6567101013
นายนิรวิทธ์ ขาวหนู 
12
6567101014
นายปฐวี วรรณชัย 
13
6567101015
นายปราโมทย์ รักอยู่ 
14
6567101016
นายมงคล มากจีน 
15
6567101018
นายวาฤทัย ภูรินิรันดร์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................