มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล 25/04
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6435272001
นายเกรียงไกร ยอดยิ่ง 
2
6435272002
นายณภ พะวงศ์ 
3
6435272003
นายณัชพล แก้ววงษ์มา 
4
6435272004
นายณัฏฐ์ปวินท์ ไวยุวัฒน์ 
5
6435272005
นายธีรภัทร ไทยดี 
6
6435272006
นายปกรณ์เกียรติ ภูกองพลอย 
7
6435272007
นายพสธร คันทะมาลา 
8
6435272008
นายภาณุพงศ์ วัฒนศรีรังกุล 
9
6435272009
นายภูริภัทร ดีวงค์ตระกูล 
10
6435272010
นายรุ่งโรจน์ สังข์ขำ 
11
6435272011
สิบโทวรเมธ หินอ่อน 
12
6435272013
สิบเอกสุทธิเกียรติ แข็งแรง 
13
6435272014
นายอนุพงศ์ กุดั่น 
14
6435272015
นายอัมรินทร์ ดีสม 
15
6435272016
นายอุดม โนรี 
16
6435272017
นายวิศิวัฒน์ พรรณา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................