มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512236002
นางสาวปัทมาพร คงทอง 
2
6512236003
นางสาวพวงเพชร สังข์ทอง 
3
6512236005
นางสาวสุภัคพร ดอนพงไพร 
4
6512236006
นายฉัตรชัย ชาฎา 
5
6512236007
นายนรบดี สวนเอก 
6
6512236008
นายสิทธิศักดิ์ ไหวพริบ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................