มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ กลุ่ม 2
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612625032
นายสิทธา สว่างเมฆ 
2
6612625036
นางสาวญาสุมินทร์ วินทะชัย 
3
6612625037
นางสาวฐานันธินี หมวกแก้ว 
4
6612625038
นางสาวปภาวี แก้วมณี 
5
6612625039
นางสาวปวีณ์นุช ช่างเหล็ก 
6
6612625040
นางสาวภัทรา อุตตะมะ 
7
6612625041
นางสาวมนัสนันท์ ป่อเงิน 
8
6612625043
นางสาววิภาวี รัตนภักดิ์ 
9
6612625044
นางสาวสุธาวัลย์ คำวงศ์ 
10
6612625045
นางสาวอภิชยา ซ่อนกลิ่น 
11
6612625046
นางสาวอรปรียา พริกนาค 
12
6612625047
นางสาวอริสรา แย้มเหม็น 
13
6612625048
นายญาณวุฒิ กัลยา 
14
6612625049
นายทรงภพ ลำภู 
15
6612625050
นายเทพทัต หินอ่อน 
16
6612625052
นายธนากร ศิลปยวง 
17
6612625053
นายนรากร แต้โล่ 
18
6612625054
นายนราธิป สังข์เทศ 
19
6612625055
นายนันทวัฒน์ พรมเสือ 
20
6612625056
นายปฏิหารย์ ชิดหนู 
21
6612625057
นายพีระกานต์ ทิมขลิบ 
22
6612625058
นายวงศกร โอษอ้วน 
23
6612625059
นายวชร ปลัดชัยโย 
24
6612625060
นายวันชัย พันธุ์เพลิงพฤกษ์ 
25
6612625061
นายศิรวิชญ์ สายหยุด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ กลุ่ม 2
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6612625062
นายเศกสรรค์ ผะสม 
27
6612625063
นายสุริยา ช้างทองคำ 
28
6612625064
นายเสกสรร ศรีลำยงค์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................