มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ดนตรีสากล กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6412411001
นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์เถื่อน 
2
6412411003
นางสาวบุญฑริการ์ ลี้พงษ์อนันต์ 
3
6412411004
นางสาวมะลิ พาชาตรี 
4
6412411005
นางสาวศิรินญา มูลชาติ 
5
6412411009
นายดนัย ขันตีต่อ 
6
6412411012
นายธีรภัทร ปู่เกิด 
7
6412411013
นายธีระศักดิ์ เด่นดวง 
8
6412411015
นายภัทรพล ดวงประเสริฐ 
9
6412411016
นายภูวสิษฏ์ แก้วกำพล 
10
6412411019
นายอภิชัย วีระเดชประไพ 
11
6412411020
นายอมรสิริ ทวยโพธิ์ 
12
6412411021
นายอรรณพ แซ่ลิ้ม 
13
6412411022
นายเอกภาพ สระทองอิ้ง 
14
6412411023
นายธนายุทธ ชมเมืองมิ่ง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................