มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ 17/41
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5632602044
นางสาวจุฑาภรณ์ โพธิ์เกิด 
2
5632602046
นางสาวทินมณี วิทยา 
3
5632602048
นางสาวทิพวรรณ ปิ่นทอง 
4
5632602056
นางสาวพิมพ์พาทิศ โพธิ์หลัง 
5
5632602057
นางสาวมาริศา มาย้าย 
6
5632602058
นางสาวเยาวพา อินเรือง 
7
5632602062
นางสาวศุภัสรา วิไลรัตน์ 
8
5632602064
นางสาวสาริศา บุญยัง 
9
5632602066
นางสาวสุธาสินี เครือพานิช 
10
5632602067
นางสาวสุภัทตรา มากเมือง 
11
5632602069
นายคุณาธิป อินทรผล 
12
5632602070
นายชนาธิป รักนาค 
13
5632602072
นายณรงค์ ถมมูล 
14
5632602075
นายนราวิทย์ วุ่นดี 
15
5632602077
นายพิตตินันท์ เพิ่มพูล 
16
5632602078
นายพูนศักดิ์ ยี่นาง 
17
5632602081
นายวิทวัส ศิริวัฒน์ 
18
5632602082
นายศราวุธ จิรวัฒน์ 
19
5632602083
นายสงกรานต์ จินาวัตน์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................