มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 24/02
ระดับ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6335250001
นางสาวจันทร์จิรา จิตรทรัพย์ 
2
6335250003
นายกานต์ ปรางทอง 
3
6335250004
นายคามินทร์ เพิกเดช 
4
6335250005
นายฉัตรมงคล รักธัญกรณ์ 
5
6335250006
นายชัยวัฒน์ จันทร์มา 
6
6335250007
นายเชษฐา ประดิษฐ์ศิลา 
7
6335250008
สิบโทณัฐพงศ์ ธรรมตถา 
8
6335250009
นายเดชาพล เนตรขำ 
9
6335250010
นายเดชาวัตร เนตรขำ 
10
6335250011
นายธิชากรณ์ สบเหมาะ 
11
6335250012
นายนครินทร์ มั่นทับไพบูลย์ 
12
6335250013
สิบโทพันธกานต์ บัวศรี 
13
6335250014
สิบโทพิเชฐ เพ็ชรรัตน์ 
14
6335250015
นายพิศลย์ กลิ่นหอม 
15
6335250016
นายพีระเดช จุลพฤกษ์ 
16
6335250017
สิบเอกศิวกร กันขัน 
17
6335250018
จ่าอากาศเอกศุภกร เสรพล 
18
6335250019
นายสราวุธ เวรุริยะ 
19
6335250020
นายสุรวิชญ์ นาคเอี่ยม 
20
6335250021
นายรณกร โทนะพัน 
21
6335250022
สิบตรีพงษ์ศิริ แสงหล้า 
22
6335250023
นายธนาธิป เรือนเพ็ชร์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................