มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ 18/34
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5732412001
นางสาวกัลยรัตน์ นวลเนือง 
2
5732412004
นางสาวชนิญญา แสงทอง 
3
5732412005
นางสาวธนวรรณ ฉัตรพันธ์ 
4
5732412006
นางสาวธัญญรัตน์ โท้ทอง 
5
5732412009
นางสาวเยาวเรศ นุ่มพรม 
6
5732412012
นางสาวสิตานันท์ ตาลสุข 
7
5732412013
นางสาวสุรีย์ บุญจันทร์ 
8
5732412014
สิบตำรวจตรีกรกช จันทร์สว่าง 
9
5732412015
นายคมสัน ยิ่งสุข 
10
5732412016
นายจักราวุธ จินะปัน 
11
5732412017
นายจิรกิตติ์ สุขนาบัว 
12
5732412018
นายจิรวัฒน์ เรืองโชติ 
13
5732412020
นายชนะเทพ บุญสูง 
14
5732412021
สิบตำรวจตรีชาญสิทธิ์ เบิกสว่าง 
15
5732412022
สิบตำรวจตรีณัฐวุฒิ ประเสริฐทรัพย์ 
16
5732412025
สิบตำรวจตรีธราดล ทองปิก 
17
5732412028
นายปริญญา อิ่มกระจ่าง 
18
5732412029
สิบตรีพรพิษณุ คำอักษร 
19
5732412030
นายภานุรุจ ปัญญาบุญ 
20
5732412031
นายภานุวัฒน์ ไรเกษ 
21
5732412032
นายยุทธศิลป์ ด้วงภู่ 
22
5732412033
สิบตำรวจตรีวิวรรธน์ นาสอน 
23
5732412034
สิบตำรวจตรีวิศรุต กงจีน 
24
5732412035
สิบตำรวจตรีวีรภัทร เปรมกาศ 
25
5732412036
สิบโทศรัณยพงศ์ มีแดนไผ่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ 18/34
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
5732412037
นายศิรวัฒน์ ตันทา 
27
5732412038
นายศิวพันธ์ สีเหลืองอ่อน 
28
5732412039
นายศุภชัย ธูปเพ็ญ 
29
5732412040
นายสหภาพ พรมแดง 
30
5732412041
นายสิทธิพงษ์ เงื่อนจันทร์ทอง 
31
5732412042
นายอนันต์ กันไส 
32
5732412061
นางดวงสมร ศรีพัฒนาวัฒน์ 
33
5732412062
สิบตำรวจตรีครรชิตพล จรรยงพันธุ์ 
34
5732412063
นายปริญญา มาอินทร์ 
35
5732412065
สิบตำรวจตรีเมธี อินเรือน 
36
5732412066
นายลำมนู จันทร์เครือยิ้ม 
37
5732412068
นายสรายุทธ ปล้องนาค 
38
5732412074
นางสาวจุฬาภรณ์ บรรเทากุล 
39
5732412075
นายเชิดศักดิ์ สุขป้อม 
40
5732412076
นายจิรายุ คำผงแดง 
41
5732412078
สิบตำรวจตรีมัฆวาน โม้กุดแอก 
42
5732412081
นางสาวอริยา เผือกคล้าย 
43
5732412082
นายวชิรพล พินเมือง 
44
5732412083
ร้อยตำรวจตรีพิเชฐ แนบนิล 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................