มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ศิลปะและนวัตกรรมการออกแบบสร้างสรรค์ กลุ่ม 1
ระดับ สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612278001
นางสาวเกวลิน บำเพ็ญพันธ์ 
2
6612278002
นางสาวขวัญจิรา จันทะลาศ 
3
6612278003
นางสาวขวัญสิริ คำปาน 
4
6612278004
นางสาวจรรยพร สุขสาร 
5
6612278005
นางสาวชนัญชิดา โตน้อย 
6
6612278006
นางสาวณัฐณิชา อยู่เลิศลพ 
7
6612278007
นางสาวณัฐวดี ม่วงคำ 
8
6612278008
นางสาวเทพศิรินทร์ บางหลวง 
9
6612278009
นางสาวธนภัทราภรณ์ นวลมะ 
10
6612278010
นางสาวนริศรา ดอนวิเศษ 
11
6612278011
นางสาวนัชยา กันทะกอง 
12
6612278012
นางสาวปภาวี จันทร์มล 
13
6612278013
นางสาวปิยาพร สุวรรณสิทธิ์ 
14
6612278014
นางสาวพกาวรรณ พลายกุมพล 
15
6612278016
นางสาวภัทรรินทร์ อินทพันธุ์ 
16
6612278017
นางสาวภูริภา นาหุ่น 
17
6612278018
นางสาวมีนาอารียา กุลพรหม 
18
6612278019
นางสาวยุพา มาษา 
19
6612278020
นางสาววนิดา โคตรวงศา 
20
6612278021
นางสาวสรวรรณ หินอาจ 
21
6612278022
นางสาวสิรีธร คุ้ยเหมือน 
22
6612278023
นางสาวอาทิตยา อินทับ 
23
6612278024
นายกิจชัย อินนิมิตร 
24
6612278027
นายณัฐกิตติ์ จันทร์ 
25
6612278028
นายณัฐธัญ ผดุงกรรณ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ศิลปะและนวัตกรรมการออกแบบสร้างสรรค์ กลุ่ม 1
ระดับ สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6612278029
นายธนะพัชร แงะสัมฤทธิ์ 
27
6612278030
นายธนายุทธ ภักดีอักษร 
28
6612278031
นายธรรมรัตนะ เดือนหงาย 
29
6612278032
นายนิธิพัฒน์ อินทร์น้อม 
30
6612278033
นายพงศ์พิพัฒน์ พันปี 
31
6612278034
นายพัชรพล เทียมวรรณ 
32
6612278035
นายพัสกร สงสกุล 
33
6612278036
นายพีรภัทร มั่นเหมาะ 
34
6612278037
นายภัทรพล หงษ์ทอง 
35
6612278039
นายภูริชา เพชรเสนา 
36
6612278040
นายรพีภัทร อินเลี้ยง 
37
6612278041
นายรัฐภูมิ หอมจันทร์ 
38
6612278042
นายวรินทร คล้ายฉิม 
39
6612278043
นายสรวิชญ์ วิจิตร 
40
6612278044
นายสามารถ มั่นคง 
41
6612278045
นายสิงขร ศรีเมือง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................