มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ฟิสิกส์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5612230003
นางสาวยุพวรรณ เขียวจันทร์ 
2
5612230013
นายชัยธวัช พงษ์เจริญ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................