มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512420001
นางสาวกรกนก สุขสวัสดิ์ 
2
6512420002
นางสาวกรกมล มิ่งประเสริฐ 
3
6512420004
นางสาวกัญญาวีร์ สมศรี 
4
6512420005
นางสาวการะเกด แซ่ม้า 
5
6512420006
นางสาวกุลริศา กิตติธิติมา 
6
6512420009
นางสาวจรรญารัตน์ อุ่นนุช 
7
6512420010
นางสาวจอมขวัญ จันทรวงษ์ 
8
6512420011
นางสาวจุฑามาศ ทองสงค์ 
9
6512420012
นางสาวเจตสุภา ลีชานนท์ 
10
6512420013
นางสาวชนิสรา ทองแหลม 
11
6512420015
นางสาวชัญญานุช จันทราบุตร 
12
6512420017
นางสาวฐิตาภา โพธิ์แก้ว 
13
6512420020
นางสาวณัฐพร บุญเขียน 
14
6512420022
นางสาวธนภรณ์ พงษ์พานิช 
15
6512420023
นางสาวนภัสวรรณ เกิดทอง 
16
6512420024
นางสาวนวพร ชาวนาโค 
17
6512420026
นางสาวนิพาดา ทรัพย์แหยม 
18
6512420027
นางสาวบุษกร ทองย้อม 
19
6512420028
นางสาวเบญจมาศ ทองมา 
20
6512420029
นางสาวปัญญธิดา ตรุษสาท 
21
6512420030
นางสาวพรปวีณ์ พิมพ์สารี 
22
6512420032
นางสาวพิมวิมล พรมชะนะ 
23
6512420033
นางสาวพิยดา ประดับญาติ 
24
6512420034
นางสาวแพรพลอย มิ่งมณเฑียร 
25
6512420035
นางสาวแพรวา จันคง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6512420036
นางสาวภัทราพร คำภีร์ 
27
6512420037
นางสาวภานุชนาฎ งามชนะ 
28
6512420038
นางสาวมัณฑิตา อินแตง 
29
6512420040
นางสาววณิชดา แสงสุวรรณ 
30
6512420042
นางสาววิชญาพร บัวแย้ม 
31
6512420043
นางสาวศญามนต์ สวาทนา 
32
6512420044
นางสาวศิริรัตน์ กวยคำ 
33
6512420045
นางสาวสายรุ้ง เข็มแก้ว 
34
6512420046
นางสาวสุภาพรรณ ถุงคำตัน 
35
6512420047
นางสาวสุมิตตา พิมสร 
36
6512420048
นางสาวสุวรา ใจตรง 
37
6512420049
นางสาวโสภิดา น้อยพันธ์ 
38
6512420050
นางสาวอทิพติยา รัศมีปิ่น 
39
6512420051
นางสาวอรัญญา ปานศรี 
40
6512420052
นางสาวอิศราพร ฮุมเปือย 
41
6512420054
นายจตุรวิทย์ ศรีศุภลักษณ์ 
42
6512420055
นายจักรพัฒน์ อ่ำน้อย 
43
6512420057
นายชญานนท์ ทะแสนเทพ 
44
6512420058
นายณัฐภัทร ทองประเสริฐ 
45
6512420062
นายพิพัฒน์ เพ็งไทย 
46
6512420063
นายพีรพัฒน์ พาพิมพ์ 
47
6512420065
นายศิวัช ราชานุวัตร 
48
6512420067
นายสุรศักดิ์ ประเสริฐผล 
49
6512420068
นายอนุเทพ ศรีวิชัย 
50
6512420069
นายทรงศักดิ์ แซ่หว้า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
51
6512420071
นางสาวธันยมัย วาสนาวณิช 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................