มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6212229001
นางสาวกุลดา แก้วกล้า 
2
6212229002
นางสาวพัทธวรรณ คำชมภู 
3
6212229003
นายคริษฐ์ธกรณ์ ทองศรีจันทร์ 
4
6212229004
นายณัฐพงค์ งามละม่อม 
5
6212229005
นายธีรพงษ์ พิมเสน 
6
6212229007
นายนพรัตน์ แสงปัญญา 
7
6212229008
นายปรมินทร์ คงแท้ 
8
6212229010
นายพีรพัฒน์ กลิ่นหอม 
9
6212229011
นายพีรยุทธ์ เพ็งบุตร 
10
6212229012
นายภัทรพัฒน์ โกศัย 
11
6212229015
นายอภิสิทธิ์ เขียวฤทธิ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................