มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบัญชี 17/11
ระดับ บัญชีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5635615034
นางสาวชลลิยา แตงอ่อน 
2
5635615042
นางสาวพุธิตา วงนะที 
3
5635615045
นางสาวระพี แรงจีนะ 
4
5635615047
นางสาววิลาวัลย์ โพธิ์ทรัพย์ 
5
5635615050
นางสาวสายพิน ช่างคำ 
6
5635615056
นางสาวอาภัสรา ทิพยศร 
7
5635615061
นางสาวรัตนา นาคขาว 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................