มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สังคมศึกษา กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5813120014
นางสาวบุญรักษ์ เสือโต 
2
5813120043
นายศรราม วงค์ภู 
3
5813120045
นายสมศักดิ์ บัวพา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................