มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6312415001
นางสาวน้ำเพชร ไกรนรา 
2
6312415002
นางสาวเบญญทิพย์ ปัทมวิภาต 
3
6312415003
นางสาววริยา แสงเถื่อน 
4
6312415004
นางสาวอรพรรณ ขันตี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................