มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6412415003
นางสาวภัครกุล สิงห์ลอ 
2
6412415005
นายธีรภัทร ข้องคาน 
3
6412415006
นายพงศกร เลือบแล 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................