มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การตลาด กลุ่ม 3
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6315606002
นางสาวกรรณิกา ตนชาบุตร 
2
6315606011
นางสาวปรียา พันธุ์โนฤทธิ์ 
3
6315606022
นางสาววรัญญา พลแก้ว 
4
6315606031
นายคณานนท์ เสือเปรม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................