มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การตลาด กลุ่ม 3
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6315606001
นางสาวกรพิน นันกระโทก 
2
6315606002
นางสาวกรรณิกา ตนชาบุตร 
3
6315606003
นางสาวกิติยา เหรียญณรงค์ 
4
6315606004
นางสาวเกวลิน รันสันเทียะ 
5
6315606005
นางสาวชญานิศ กระวีสายสุนทร 
6
6315606006
นางสาวธิดารัตน์ พันธ์เปี่ยม 
7
6315606007
นางสาวธิดารัตน์ อิ่มสุวรรณ์ 
8
6315606008
นางสาวนุชนารถ ฤทธิ์มั่น 
9
6315606009
นางสาวเนตรนภา ตุ๊อ้อ 
10
6315606010
นางสาวเบญจพร คะระออม 
11
6315606011
นางสาวปรียา พันธุ์โนฤทธิ์ 
12
6315606012
นางสาวปัทมาภรณ์ ขุนพิทักษ์ 
13
6315606013
นางสาวพัชราภรณ์ มีญวน 
14
6315606014
นางสาวพิชญานิน ภูกาสอน 
15
6315606015
นางสาวแพรวพรรณ ดีสวัสดิ์ 
16
6315606016
นางสาวภัทรสุดา สีบุริน 
17
6315606017
นางสาวภัทราภรณ์ โคกทับทิม 
18
6315606018
นางสาวมัณทนา เย็นไทย 
19
6315606019
นางสาวเยาวลักษณ์ กำริสุ 
20
6315606020
นางสาววนิดา มันธุจักร 
21
6315606022
นางสาววรัญญา พลแก้ว 
22
6315606023
นางสาววิสาข์ ชาอุ่น 
23
6315606024
นางสาววีนา โคกพระปรางค์ 
24
6315606025
นางสาวศิรประภา ใจทน 
25
6315606026
นางสาวศิระประภา ปันนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การตลาด กลุ่ม 3
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6315606027
นางสาวสัจจพร เพชรเหลี่ยม 
27
6315606028
นางสาวสุชาดา เผื่อนกรุง 
28
6315606029
นางสาวสุทธิ์พร กิจเจริญฟุ้ง 
29
6315606030
นางสาวอริศรา กลิ่นจุ้ย 
30
6315606031
นายคณานนท์ เสือเปรม 
31
6315606032
นางสาวจุติณัฏฐ์ ภู่ระหงษ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................