มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ดนตรีศึกษา กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6013109005
นางสาวพิมวิลัย เชื้อบุญไทย 
2
6013109019
นายนิรุทธิ์ เตตะวงษ์ 
3
6013109023
นายพงศกร แสงตาล 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................