มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม 1
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6312404002
นางสาวเกตุวริน น้อยรอด 
2
6312404003
นางสาวเกตุสุดา จันปาน 
3
6312404019
นางสาวเพชรลัดดา สังเกตุ 
4
6312404021
นางสาวภัสราพร นาคแพง 
5
6312404029
นายจิรพงศ์ มิ่งขวัญ 
6
6312404036
นายอภิรักษ์ สังข์ทอง 
7
6312404074
นายอนุวัฒน์ ตาลสุก 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................