มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบัญชี 20/10
ระดับ บัญชีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5935615037
นางสาวกาญจนา เสมมา 
2
5935615041
นางสาวฐิติมา แหยมบุญ 
3
5935615043
นางสาวธัญชนก ธนะ 
4
5935615054
นางสาววชิราพร หันจันทร์ 
5
5935615068
นายวุฒิชัย จูหว้า 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................