มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6312418007
นางสาวทิพรดา น้ำกระจาย 
2
6312418011
นางสาวนันทกา อ่ำสิงห์ 
3
6312418020
นางสาววศินี มั่นยิ้ม 
4
6312418023
นางสาวสุกัญญา สว่างอารมย์ 
5
6312418030
นางสาวอนุธิดา บุญเลี้ยง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................