มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ กลุ่ม 3
ระดับ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612254041
นางสาวอาพาพร อนุรักษา 
2
6612254048
นางสาวกิตติมากร สุระนารถ 
3
6612254091
นางสาวกนกพร จินดามัง 
4
6612254092
นางสาวกฤติยา พรมทัน 
5
6612254093
นางสาวกัลยพร ใจมา 
6
6612254094
นางสาวกิตติมา ยอดคง 
7
6612254095
นางสาวเขมจิรา สุมลทา 
8
6612254096
นางสาวจินดาพร ศรีขำ 
9
6612254097
นางสาวชลันดา หวังแย้ม 
10
6612254098
นางสาวชุติมณฑน์ ราชหลวง 
11
6612254099
นางสาวณัฎฐณิชา พระวงษ์วรรณ์ 
12
6612254100
นางสาวณัฏฐณิชา บุญมา 
13
6612254101
นางสาวณัฐฐนันท์ อินทิพย์ 
14
6612254102
นางสาวทาริกา วงณรัตน์ 
15
6612254103
นางสาวนันทัชพร สุขพันธุ์ 
16
6612254104
นางสาวนันทิกานต์ ต่างใจ 
17
6612254105
นางสาวน้ำฟ้าวดี คงดี 
18
6612254106
นางสาวนุรอัยนี เจะแล 
19
6612254107
นางสาวปณิชชา หนูสลุง 
20
6612254108
นางสาวประไพพัชร สวนดอน 
21
6612254109
นางสาวประภัสรา ช่วงโชติ 
22
6612254110
นางสาวปิยธิดา คำมูล 
23
6612254113
นางสาวพรพิมล ทองติด 
24
6612254114
นางสาวพิยดา ทัศนา 
25
6612254115
นางสาวภควดี พลขันธ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ กลุ่ม 3
ระดับ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6612254116
นางสาวภูนิสา บัวกุล 
27
6612254117
นางสาวมิญญาดา ไชยงาม 
28
6612254118
นางสาวรมิดา ทองก้อน 
29
6612254119
นางสาวลักศิกา บุญยก 
30
6612254120
นางสาวลัดดา อยู่รัตน์ 
31
6612254121
นางสาววรัญญา ทองสุข 
32
6612254122
นางสาววิชุดา รูปแกะ 
33
6612254123
นางสาววีญาดา ม่วงทอง 
34
6612254124
นางสาวศิรภัสสร งามดี 
35
6612254125
นางสาวสิรีวัณณ์ จรัสสิริวิชช์ 
36
6612254127
นางสาวสุดารัตน์ หลิมวานิช 
37
6612254129
นางสาวสุภัสสร แพรช่วง 
38
6612254130
นางสาวอรปรีดา กองมล 
39
6612254133
นายภูตะวัน โป๊ะขุนทอง 
40
6612254134
นายศุภกร นาคทองเเดง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................