มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ 21/38
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6032419006
นางสาวปิยวรรณ ปัญญาคำ 
2
6032419007
นางสาวแพรพรรณ วันเชียง 
3
6032419010
นางสาวรัตติยา ดีดกลิ่น 
4
6032419022
นางสาวเหมสุดา บุญพิมพ์ 
5
6032419023
นางสาวอิสสรียา สีอ่อน 
6
6032419027
นายพันธมิตร บุญคง 
7
6032419028
นายภัทราวุธ ศิริสานต์ 
8
6032419031
นายวรินทร์ ดีฤสานต์ 
9
6032419033
ดาบตำรวจวัลลภ ดีฤสานต์ 
10
6032419034
นายวุทธิพงษ์ เอี่ยมอุไร 
11
6032419035
นายสุทธิพงศ์ จิราพงศ์ 
12
6032419037
นายอนันต์ แย้มเยื้อน 
13
6032419038
นางสาวพรพิมล โพธิ์ศรี 
14
6032419039
พันตำรวจเอกธวัช รุ่งเรืองศรี 
15
6032419040
นางสาวปัทมวรรณ ชมสวนสวรรค์ 
16
6032419043
นางสาวขวัญนภา ถึงเนียม 
17
6032419044
นางสาวสุธาสินี ล้อมวงค์ 
18
6032419045
นางสาวณัฐชา เหล่าเรือง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................