มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 23/02
ระดับ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6235250001
นายกฤษฎา มีเนียม 
2
6235250002
นายกุลบุรุษ สวนเศรษฐ 
3
6235250005
นายธนพนธ์ ปัญญะ 
4
6235250016
นายอลงกรณ์ อิฐสุวรรณากุล 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................