มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง กลุ่ม 1
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6212426013
นางสาวนริศรา ไผ่เรือง 
2
6212426017
นางสาวพาฝัน แดงอ่อง 
3
6212426029
นางสาวอุภาพร สูนตัน 
4
6212426032
นายไกรวิชญ์ ศรีเมือง 
5
6212426037
นายภัทรภูมิ พุทธโป้ 
6
6212426039
นายรัตนชัย พันทอง 
7
6212426041
นายวิหาร ทองเชื้อ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................