มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (หลักสูตร 2 ภาษา) กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612626002
นางสาวจิราภรณ์ ทุเรียน 
2
6612626003
นางสาวจีรนันท์ แคนขา 
3
6612626004
นางสาวชนกนันท์ สินจ้าง 
4
6612626005
นางสาวชลดา ศิริสาร 
5
6612626006
นางสาวชุติกาญจน์ มั่นถึง 
6
6612626007
นางสาวฐิติพร ยุปานันท์ 
7
6612626008
นางสาวณัฏฐณิชา แสงอาทิตย์ 
8
6612626009
นางสาวณัฐณิชา เข้พวง 
9
6612626010
นางสาวณัฐมน ทรัพย์นาคี 
10
6612626011
นางสาวณัฐมน เสียงหวาน 
11
6612626012
นางสาวณิชาภัทร ปิ่นจุไร 
12
6612626013
นางสาวณิชาภัทร ปิ่นทอง 
13
6612626014
นางสาวธนพร คุณมาก 
14
6612626015
นางสาวธมนวรรณ ปรีชาพานิช 
15
6612626016
นางสาวธารารัตน์ เชิดชูชัย 
16
6612626017
นางสาวนัฐกฤตตา พลีสัตย์ 
17
6612626018
นางสาวปทิตตา แก้วเสน 
18
6612626019
นางสาวพขรมัย แก้วทุ่ง 
19
6612626020
นางสาวพัชรินทร์ สารีมน 
20
6612626021
นางสาวภาวินี พลเหิม 
21
6612626022
นางสาวภิญญาพัชญ์ พูลศรี 
22
6612626023
นางสาวรัชนียากร โสวรรณี 
23
6612626024
นางสาวรุ่งไพลิน สอนทน 
24
6612626025
นางสาวสิทธิชา มีแดน 
25
6612626028
นางสาวอาจารี สิงห์โตทอง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (หลักสูตร 2 ภาษา) กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6612626029
นายกฤชณรงค์ มายา 
27
6612626030
นายณภัทร ศาสนะ 
28
6612626031
นายณรงค์ฤทธิ์ สระสรีโสม 
29
6612626032
นายถิรวัสส์ วรวณิชย์ 
30
6612626033
นายธนธรณ์ หมื่นวิเศษ 
31
6612626034
นายปราการ กลิ่นหอม 
32
6612626035
นายพิสิษฐ์ สาคะรัง 
33
6612626036
นายภูมิภัทร พันเชียง 
34
6612626037
นายวรธน พ้องพงษ์ศรี 
35
6612626038
นายอนุรักษ์ ป้องเขต 
36
6612626039
นายอัครพนธ์ ฟักเงิน 
37
6612626040
นางสาวนานเมีย ทาซิน เจ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................