มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เคมี กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6312211001
นางสาวกัลยรัตน์ สายคำมี 
2
6312211002
นางสาวกาญจนา วันทองสุข 
3
6312211003
นางสาวจินดารัตน์ น้อยนันตา 
4
6312211006
นางสาววนัชพร เลื่อนลอย 
5
6312211007
นางสาววรรณนิสา บุญญะฤทธิ์ 
6
6312211009
นางสาวอริศรา ศรีรักษา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................