มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ดนตรีสากล กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612411001
นางสาวเกษราภรณ์ พวงคำ 
2
6612411002
นางสาวณัฎฐิตา จิตร์ลัดดา 
3
6612411003
นางสาวธนัชพร โตเอี่ยม 
4
6612411005
นางสาวเบญจมาศ กลับโต 
5
6612411006
นางสาวปิยะมนณ์ เกตุโกเมนทร์ 
6
6612411007
นางสาวภัคจิรา โพธิ์สำโรง 
7
6612411008
นางสาวศิรประภา สุขสบาย 
8
6612411010
นายชนกันต์ สุขสำราญ 
9
6612411011
นายชินดนัย ตรู่จันทร์ 
10
6612411012
นายณัฐภัทร สุขอ่ำ 
11
6612411013
นายทศภาคย์ เขตดอน 
12
6612411014
นายธนกร เเย้มเเสง 
13
6612411015
นายธนากร วิสาหกิจ 
14
6612411016
นายธนิตพล พงศ์สถิตพนา 
15
6612411017
นายธรรมรัตน์ แสนเปลี่ยน 
16
6612411018
นายธราธิป หมื่นเฮ้า 
17
6612411019
นายนพดล มูลเมือง 
18
6612411020
นายนิติภูมิ เตียนมีผล 
19
6612411021
นายนิพพิชฌน์ สุวรรณศรี 
20
6612411022
นายปฏิภาณ พลอยระย้า 
21
6612411023
นายพัฒนา ตั้งจิตรศรัทธา 
22
6612411024
นายภรัณยู สุขมาก 
23
6612411025
นายรัฐนันท์ ทรัพย์สิน 
24
6612411026
นายวิรุฬห์ กิ่งแก้ว 
25
6612411027
นายศิครินทร์ บุ้งเครือ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ดนตรีสากล กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6612411028
นายศุภณัฏฐ์ นารี 
27
6612411030
นายสุรเชษฐ์ อ่วมตาก 
28
6612411031
นายหัสดี ภิรมย์พันธุ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................