มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาจีน กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512416001
นางสาวกรกมล วันคำ 
2
6512416003
นางสาวกฤติมา ทับเอม 
3
6512416006
นางสาวกิรณาภัค สีคล้ำ 
4
6512416008
นางสาวจันทร์นภา การกระสัง 
5
6512416009
นางสาวจินดารัตน์ ศรีนาราง 
6
6512416010
นางสาวจุฬาลักษณ์ บุตรนุช 
7
6512416011
นางสาวชลธิชา โตเปลี่ยน 
8
6512416012
นางสาวณัฐนิตย์ ศิริกันรัตน์ 
9
6512416013
นางสาวณิชา ภูผาชัย 
10
6512416014
นางสาวธนพร อิ่มคำ 
11
6512416016
นางสาวนิลริณี ยอดแสน 
12
6512416017
นางสาวนิศาชล สังข์ทอง 
13
6512416018
นางสาวนีรนุช อาจอาษา 
14
6512416021
นางสาวพัชราภรณ์ จินดามัง 
15
6512416023
นางสาวเพ็ญพิชชา สายทองมาก 
16
6512416024
นางสาวภัทรินทร์พร แสงโพธิ์ 
17
6512416028
นางสาวสิริภัทร สนองญาติ 
18
6512416029
นางสาวสุพิชญา ไกรกิจราษฎร์ 
19
6512416030
นางสาวสุพิชญา นพวงศ์ 
20
6512416031
นางสาวสุมาลี เสรี 
21
6512416032
นางสาวสุวิตา จันทะโย 
22
6512416035
นางสาวอังค์วรา ลีปรีชา 
23
6512416036
นายก้องภพ ขันคำนันต๊ะ 
24
6512416037
นายณัฐวัตร คำมั่น 
25
6512416038
นายธรรมรัตน์ มณีคำ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาจีน กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6512416039
นายสุรพัศ มณีวัฒนกุลผล 
27
6512416078
นายปฏิภาณ ปารมีวิศิษฏ์ 
28
6512416079
นางสาวศศิวิมล พุ่มพวง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................