มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512112001
นางสาวกันตนา หอมสะอาด 
2
6512112002
นางสาวกัลยารัตน์ หอมเจริญ 
3
6512112003
นางสาวกานต์พิชชา ธีรเกียรติปัญญา 
4
6512112004
นางสาวจารุวรรณ ฤทธิ์ศักดิ์ 
5
6512112005
นางสาวชญานินทร์ อินแฝง 
6
6512112006
นางสาวชนาภัทร พิจิตรศิริ 
7
6512112007
นางสาวชลธิชา นาพา 
8
6512112008
นางสาวธนัชพร มิ่งขวัญ 
9
6512112009
นางสาวนวรัตน์ น้อยอิน 
10
6512112010
นางสาวนันทิยา ผลจรัส 
11
6512112011
นางสาวนิชธาวัลย์ เที่ยงธรรม 
12
6512112012
นางสาวปภัสรา อายุยืน 
13
6512112013
นางสาวปริยพัช เทพบุญ 
14
6512112014
นางสาวปิยณัฐ ประสาทเขตรการ 
15
6512112015
นางสาวเมธาวี ผลประเสริฐ 
16
6512112016
นางสาวรัชดาพร พรมต๊ะ 
17
6512112018
นางสาววิภาษณีย์ แพรช่วง 
18
6512112019
นางสาวศิริประภา กลิ่นทับ 
19
6512112020
นางสาวสิริญญาภรณ์ ลีสี 
20
6512112021
นางสาวหนึ่งฤทัย ภู่ผิว 
21
6512112022
นางสาวอภิชญา พาลี 
22
6512112023
นางสาวอรพิณ จันทะคุณ 
23
6512112024
นางสาวอโรชา ดุกขุนทด 
24
6512112025
นางสาวอัจฉรียา ชัยชมภู 
25
6512112026
นายฐานันดร ศรีนาราง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6512112027
นายปณิธาน จันทร์ถี 
27
6512112028
นายเพชรลักษณ์ กรทรัพย์ 
28
6512112029
นายภูพิรัฐ จันเครือดี 
29
6512112030
นายรชต รักษาราช 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................