มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512231001
นางสาวกนกวรรณ ทิพย์สุคนธ์ 
2
6512231002
นางสาวกรองพร พูลทรัพย์ 
3
6512231003
นางสาวธนธรณ์ เกตุทัต 
4
6512231004
นางสาวปาลิตา พุทธิวงค์ 
5
6512231005
นางสาวพีรญา อินทศร 
6
6512231006
นางสาวมนัสทนันท์ กรรณิการ์ 
7
6512231007
นางสาววิภาพร ธนาดิฐวรกูร 
8
6512231008
นางสาวสุพัชญา โพธิ์รุณ 
9
6512231009
นางสาวอธิษฐาน คำบุญ 
10
6512231010
นายกษาปณ์ โตหอม 
11
6512231011
นายกีรติ ดีเพียร 
12
6512231012
นายจักรกฤษณ์ พวงเงิน 
13
6512231013
นายจิรายุส พันธ์เเซง 
14
6512231015
นายณัฐดนัย หน่อนิล 
15
6512231016
นายณัฐนนท์ พรมรักษา 
16
6512231017
นายณัฐวุฒิ สุนทรา 
17
6512231020
นายธนากร คล้ายสุบรรณ 
18
6512231021
นายธีรพัฒน์ ต่อยนึ่ง 
19
6512231022
นายธีรยุท กรมทอง 
20
6512231023
นายธีระชัย ประมาณ 
21
6512231024
นายนนทวัฒน์ รามคงเมือง 
22
6512231025
นายปาราเมศ คล้ายท่าโรง 
23
6512231027
นายพงศธร ศรีกุม 
24
6512231028
นายพลณัฐธนา โมรา 
25
6512231029
นายพิสิษฐ์ มีวิรัตน์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6512231030
นายเพชรเดช แสนดี 
27
6512231033
นายศุภชัย โตพันธุ์ 
28
6512231051
นายณัฐพล ศรีวิเศษ 
29
6512231065
นายสิรวิชญ์ มั่นคง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................