มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม 1
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512404001
นางสาวกนิษฐา คอยขุนทด 
2
6512404002
นางสาวกัญญาณัฐ ต่วนโต 
3
6512404003
นางสาวกัลยรัตน์ กองทอง 
4
6512404004
นางสาวกัลยสรณ์ ใจหนัก 
5
6512404005
นางสาวกานต์รวี ปะโมทะโก 
6
6512404006
นางสาวคริษฐา พันวัฒนากาจี 
7
6512404007
นางสาวชนกานต์ ประยูรคำ 
8
6512404008
นางสาวชนิกานต์ ถาวรรณา 
9
6512404009
นางสาวธนมน วนิชยาโกศล 
10
6512404010
นางสาวธัญลักษณ์ มธุพจน์ 
11
6512404011
นางสาวปณิดา บุญสร้าง 
12
6512404012
นางสาวปัญญาภรณ์ มาถึง 
13
6512404013
นางสาวปิยพร อินทฤทธิ์ 
14
6512404015
นางสาวพรธิชา ตันตุลา 
15
6512404016
นางสาวมยุรี พูเหล็ก 
16
6512404017
นางสาวยลดา ถิ่นสถาน 
17
6512404018
นางสาวลลิษา แก้วชุย 
18
6512404019
นางสาวสริพร ขอบเงิน 
19
6512404020
นางสาวสุพรรณ์ษา ชูคง 
20
6512404021
นางสาวอนุตตรีย์ ร่วมสกุล 
21
6512404022
นางสาวอภิญญา สุกบุตร 
22
6512404023
นางสาวอารยา มามี 
23
6512404024
นางสาวเอื้อมดาว อำลอย 
24
6512404025
นายกนกพล จันทวาศ 
25
6512404026
นายเกียรติศักดิ์ ผันเฉย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม 1
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6512404028
นายโจนะ โจเส็ฟ ซิม 
27
6512404029
นายชัยวัฒน์ อ่อนละม่อม 
28
6512404030
นายณัฐพงศ์ แจ้งไข่ 
29
6512404031
นายณัฐพล สุขเพชร 
30
6512404032
นายปรีชาพร โพธิ์ปี 
31
6512404033
นายพงศ์พณิตย์ เพ็ชรประยูร 
32
6512404034
นายพิสิษฐ์ วงพิมเสน 
33
6512404035
นายรภีภัทร หล้าบัววงค์ 
34
6512404036
นายศุภสัณฑ์ อวยพร 
35
6512404074
นางสาวมณฑาทิพย์ กระทง 
36
6512404075
นายปภินวิทย์ สอนเกตุ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................