มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20/44
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5932612002
นางสาวกานต์ชลัช ขาวป้อม 
2
5932612010
นางสาวพรทิพย์ จินดาวงค์ 
3
5932612012
นางสาวสุจิตรา เนียมแสง 
4
5932612015
นางสาวอรพันธ์ ชัยมงคล 
5
5932612017
นางสาวอัจฉรา ล้นเหลือ 
6
5932612021
นายจักรกฤษณ์ กางพรม 
7
5932612029
นายพรรวินท์ คำวัฒนา 
8
5932612030
นายพีรพัฒน์ ทองบุญรอด 
9
5932612032
นายพีระชัย คงเกษม 
10
5932612033
จ่าอากาศโทภัชรกฤษณ์ อินนะปุสะ 
11
5932612034
นายมฆพัตร์ เต็งประเสริฐ 
12
5932612035
นายศุภเมธ รักวานิช 
13
5932612038
สิบโทสุริยา ผลสุข 
14
5932612039
นายหนึ่งณัฐ ยิ้มศรี 
15
5932612044
นางสาวนวพร ยินดี 
16
5932612046
นางสาวปวีณา นุชอ่อน 
17
5932612048
นางสาวศุทธหทัย แก้วกำพล 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................