มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การท่องเที่ยวและบริการ กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512429003
นางสาวจันทกานต์ ช่วยคิด 
2
6512429004
นางสาวจิดาภา นันทา 
3
6512429005
นางสาวจีรนันท์ ศรสิทธิ์ 
4
6512429006
นางสาวจีรวรรณ ทีปาน 
5
6512429007
นางสาวจุฑามณี เกษกุล 
6
6512429008
นางสาวณัฐนันท์ คงอินทร์ 
7
6512429009
นางสาวดวงฤทัย อินทร์นอก 
8
6512429010
นางสาวปณิดา ทองยิ้ม 
9
6512429011
นางสาวพรรณธิชา อนันตทัศน์ 
10
6512429012
นางสาวพลอยชมพู แซ่อึ้ง 
11
6512429013
นางสาวพิมพ์นภา มุละสีวะ 
12
6512429014
นางสาวภาวินี สีทา 
13
6512429015
นางสาวสวิชญา บุตรเครือ 
14
6512429016
นางสาวสิวาพร ปู่สำมะโน 
15
6512429017
นางสาวสุภาพร ธนสัมบัณณ์ 
16
6512429018
นางสาวสุภาวรรณ ศรีกันยา 
17
6512429019
นางสาวสุรีรัตน์ เเสงอรุณ 
18
6512429021
นางสาวอรจิรา แซ่ม้า 
19
6512429023
นายธนวรรธน์ ฟองจางวาง 
20
6512429024
นายวราวุธ ดอนไพรวัน 
21
6512429028
นางสาวนัทธ์หทัย อโนราช 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................