มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม 2
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012224041
นายตริตาภรณ์ สังกัดทอง 
2
6012224044
นายธวัชชัย ฤทธิ์ทรง 
3
6012224049
นายภัทรพล สารีผล 
4
6012224054
นายสาธิต คำเทศ 
5
6012224058
นายอรรถพล สุขทัศน์ 
6
6012224062
นายณพงศ์ ศรีงามดี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................