มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 17/45
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5632612040
นางสาวธาราทิพย์ แก้วสกุล 
2
5632612041
นางสาวพรพนา ทับทอง 
3
5632612044
นางสาววนิดา บานแย้ม 
4
5632612045
นางสาววรรัญญา ขยายเสียง 
5
5632612053
นางสาวสุรีย์พร สวัสดิ์ชัยสกุล 
6
5632612055
นางสาวอำพา สิงห์ลอ 
7
5632612057
นายจิรพล เสิกภูเขียว 
8
5632612058
นายจิรพัทธ์ ชาวบางมอญ 
9
5632612061
นายปรียวิศว์ เตจะแสน 
10
5632612062
นายพัฒน์พงษ์ มาดหมาย 
11
5632612063
นายภิรมย์ เวียงคำ 
12
5632612064
นายเภา อัมพฤกษ์ 
13
5632612065
นายเมฆ ภู่ประเสริฐ 
14
5632612066
นายวิเชน รอบคอบ 
15
5632612067
นายวิรัตน์ กลัดเฟื่อง 
16
5632612069
นายศราวุธ สอนง่าย 
17
5632612070
นายสมชาย ภู่ขาว 
18
5632612073
นางสาวมินตรา ม่วงแจ่ม 
19
5632612077
นายกฤษฎา สิงห์โต 
20
5632612078
นางสาวอนุสรา ยอดอยู่ดี 
21
5632612079
นายณัฐพล ภูมิพัฒน์ 
22
5632612086
นางสาวสุชาดา ธิพิมาย 
23
5632612088
นายรักษ์สินา เสริฐปัญญา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................