มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5913118001
นางสาวกรกนก ทนะขว้าง 
2
5913118002
นางสาวเกศิณี เกตุกัน 
3
5913118003
นางสาวเขมจิรา นันเกิด 
4
5913118004
นางสาวชนินาถ พรมนาคา 
5
5913118005
นางสาวชิดดาว สร้อยสน 
6
5913118006
นางสาวณัฏฐณิชา เห็มทอง 
7
5913118007
นางสาวทยิดา สมสุภาพ 
8
5913118008
นางสาวเทมสุดา โพธิ์วัน 
9
5913118009
นางสาวนภัสสร คำนาค 
10
5913118010
นางสาวน้ำฝน ทับทิม 
11
5913118011
นางสาวพรวิภา สายทอง 
12
5913118012
นางสาวภรภัทร จันประตูมอญ 
13
5913118013
นางสาวมาริสา ทองหล่อง 
14
5913118014
นางสาวรัชดา ผสม 
15
5913118015
นางสาววราภรณ์ อินทนาม 
16
5913118016
นางสาววัชราภรณ์ อยู่สบาย 
17
5913118017
นางสาววัลลักษณ์ ชาติญวน 
18
5913118018
นางสาวศศิภา ก้อนทอง 
19
5913118019
นางสาวศิราณี กระจ่างสุวรรณ์ 
20
5913118020
นางสาวสุวรา ด้วงรอด 
21
5913118021
นายถิรวัฒน์ ยี่สุ่นแก้ว 
22
5913118022
นายธีระพงษ์ ซุมซะ 
23
5913118023
นายยศพนธ์ สุขเกตุ 
24
5913118024
นายสุทธิพันธ์ ตันเชียงคำ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................