มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012227002
นางสาวจิราพร รังแก้ว 
2
6012227004
นางสาวนัดดา พูลผล 
3
6012227005
นางสาวพิมพ์พิศา ชินรัมย์ 
4
6012227006
นางสาวมุกดาพร จันพิศ 
5
6012227008
นางสาววิภาดา คงเนียม 
6
6012227009
นางสาวศิริพร บรรเทิง 
7
6012227010
นางสาวศิริพร พูลเพิ่ม 
8
6012227011
นางสาวศุภรางศ์ รักษาคม 
9
6012227013
นางสาวอริสา พ้นพาล 
10
6012227014
นางสาวอลิสา บุญเลิศ 
11
6012227015
นางสาวอุบลวรรณ ขนานมี 
12
6012227016
นายธนกร วิไลพล 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................