มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล กลุ่ม 4
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6515272033
นายจิรพัฒน์ สุขะตา 
2
6515272034
นายจิรันธนิน กองอ้น 
3
6515272035
นายเจษฎา อนันทสุข 
4
6515272036
นายชัยณรงค์ ฉลวย 
5
6515272037
นายณัฐวุฒิ สีสัน 
6
6515272038
นายธนภัทร ตรีธัญญา 
7
6515272039
นายธนวัฒน์ ตรีธัญญา 
8
6515272040
นายธีระพงษ์ หล้าวงษ์ 
9
6515272041
นายนพรัตน์ พึ่งทรัพย์ 
10
6515272042
นายนันทวัฒน์ ทัศนะ 
11
6515272043
นายนิธินัส ขอนทอง 
12
6515272044
นายนิสสัน เมรัตน์ 
13
6515272045
นายประดิพัทธ์ ด้วงบาง 
14
6515272046
นายพงศกร รุ่งนิมิตร 
15
6515272047
นายภีรพัฒน์ เขียวเมือง 
16
6515272051
นายราเชนทร์ บุญเครือพวง 
17
6515272053
นายวรพชร มารอด 
18
6515272054
นายวรากร เมืองตุ้ม 
19
6515272056
นายวีระเทพ คำภีร์ 
20
6515272057
นายศาศวัต คุณเสถียรพงศ์ 
21
6515272058
นายศิรสิทธิ์ สุดสุวรรณ์ 
22
6515272059
นายสุกฤษฏิ์ คงคา 
23
6515272060
นายสุริยา มหาชัย 
24
6515272061
นายอดิศร ราชา 
25
6515272063
นายเอกวัตณ์ ช้างทอง 
26
6515272064
นายกิตติศักดิ์ ทองปัญญา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................