มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กลุ่ม 1
ระดับ สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6112244005
นางสาวรุ่งณภา กิ่งเกตุ 
2
6112244006
นางสาวลัดดาวัลย์ ประเสริฐสิทธิ์ 
3
6112244011
นางสาวอารีย์ญา กิ่งจ้อ 
4
6112244012
นายกิตตินันท์ ดีดน้อย 
5
6112244018
นายพชร ใจตระหนัก 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................