มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น กลุ่ม 2
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512417037
นางสาวกนกวรรณ จันคีรี 
2
6512417038
นางสาวกิติยา จ่าชัยภูมิ 
3
6512417039
นางสาวขวัญจิรา เตชะพัฒนาวงศ์ 
4
6512417040
นางสาวจริยา เทพรักษา 
5
6512417041
นางสาวชนพร แก่นนาก 
6
6512417043
นางสาวฐิติดาพร รอดเรือง 
7
6512417044
นางสาวณัฐกานต์ คะเลรัมย์ 
8
6512417045
นางสาวทิพย์ธิดา อยู่คำ 
9
6512417047
นางสาวธัญพิชชา ชัยอยู่ 
10
6512417048
นางสาวบัวชมพู จำปาเรือง 
11
6512417049
นางสาวปิญาพัชร ถิรวิริยาภรณ์ 
12
6512417051
นางสาวศรวีย์ เทศหริ่ง 
13
6512417052
นางสาวสิตานัน เสรีย์โชติกุล 
14
6512417053
นางสาวสุธาสินี สุขแสง 
15
6512417054
นางสาวอภิสรา ชวนชม 
16
6512417055
นายกรรชลิพล อ้นมี 
17
6512417056
นายกิตติพิชญ์ ชิณบุตร 
18
6512417057
นายเกริกพล เรืองมาลัย 
19
6512417058
นายชัยนันท์ คำปวนสาย 
20
6512417059
นายตรัยภัทร เฉลิมโศภิษฐ์ 
21
6512417060
นายถิรนัย สุขแสวง 
22
6512417061
นายธัชพล วงค์สูง 
23
6512417062
นายพสิน สุนทรปาน 
24
6512417063
นายภูริพัฒน์ แก้วยม 
25
6512417064
นายภูวดล พันธุรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น กลุ่ม 2
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6512417065
นายวายุกูล ทองมี 
27
6512417067
นายวิชชาบูรณ์ เรืองมนต์ 
28
6512417068
นายศุภกิตติ์ ทองวัน 
29
6512417069
นายสิรวิชญ์ นิตย์เจริญ 
30
6512417070
นายสุวัฒนชัย อบเชย 
31
6512417071
นายอธิการ ศรีพารา 
32
6512417072
นายอนุวัฒน์ เห็มทอง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................