มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น กลุ่ม 2
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612405006
นางสาวธนัชพร สีวังราช 
2
6612405024
นางสาวอรอุมา แสงรัก 
3
6612405041
นางสาวกชพร ผึ้งต้น 
4
6612405042
นางสาวกนกวรรณ นพวัชร์คงทน 
5
6612405043
นางสาวกรรณิการ์ แสงอุทัย 
6
6612405044
นางสาวกัญชรส นรดี 
7
6612405045
นางสาวจิรนันท์ คำสุด 
8
6612405046
นางสาวชนกาญจน์ เผือดนอก 
9
6612405047
นางสาวชนิสรา ราชวงษา 
10
6612405048
นางสาวชัชฎาภรณ์ ผมทอง 
11
6612405049
นางสาวชุติกาญจน์ แก้วชูเชิด 
12
6612405050
นางสาวชุติมณฑน์ สำราญสุข 
13
6612405051
นางสาวณัฐชยา พุกเจริญ 
14
6612405052
นางสาวธนภรณ์ สีฟ้า 
15
6612405054
นางสาวธันยพร วันดี 
16
6612405055
นางสาวนรีกานต์ พุ่มทอง 
17
6612405056
นางสาวบุญญาพร กองศรี 
18
6612405057
นางสาวปภาวรินทร์ ดีคำน้อย 
19
6612405059
นางสาวปาณัฏฐกาญจน์ นันไชย 
20
6612405060
นางสาวปารวี มารวย 
21
6612405061
นางสาววารุณี มาทา 
22
6612405063
นางสาวศิริพรรณวดี มหาวงศ์บุญ 
23
6612405065
นางสาวอังคณา ทองแจ่ม 
24
6612405066
นางสาวอาภาภัทร ตัณฑุลอุดม 
25
6612405067
นายกันตวิชญ์ พิชัยพานิช 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น กลุ่ม 2
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6612405068
นายชินินธร แสงดี 
27
6612405069
นายณัฐวุฒิ เรื่อศรีจันทร์ 
28
6612405071
นายธนาธิป ปิ่นทอง 
29
6612405072
นายธวัชชัย เค้ามูล 
30
6612405073
นายพงศกร เพ็ญสิน 
31
6612405074
นายพงศธร กิด่วน 
32
6612405075
นายวัยวัฒน์ งามสม 
33
6612405076
นายศักดิธัช ภัทธนกิตติกูล 
34
6612405077
นายศิณทิวัตร ศรีพิชัย 
35
6612405079
นายอธิศ แจ่มผล 
36
6612405080
นายอรรณพ นาคดี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................