มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ กลุ่ม 2
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012602062
นางสาวกฤตติยา พานเงิน 
2
6012602111
นายรวิสุต สุ่มโยง 
3
6012602112
นายลิขิต พุ่มพวง 
4
6012602165
นายภัทรกร คำดี 
5
6012602173
นางสาวนฤมล เทศทอง 
6
6012602178
นายธนกฤต จันทร์เมือง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................