มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ กลุ่ม 2
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012602020
นางสาวยุพาวรรณ จันรักษา 
2
6012602054
นายวาทิน วิจารณกุล 
3
6012602061
นางสาวกนกวรรณ กองรส 
4
6012602062
นางสาวกฤตติยา พานเงิน 
5
6012602065
นางสาวกิตติมา สิงห์โต 
6
6012602066
นางสาวจิรสุตา มีพุ่ม 
7
6012602067
นางสาวชญานุช โสธรเจริญสินธุ์ 
8
6012602068
นางสาวชลันดา แตงจุ้ย 
9
6012602069
นางสาวชุติกาญจน์ พุ่มนุ่ม 
10
6012602070
นางสาวฐิติรัตน์ มอญจิ๋ว 
11
6012602071
นางสาวธนัญญา สิงห์รักษ์ 
12
6012602072
นางสาวธมลวรรณ แสงส่อง 
13
6012602073
นางสาวธัญญารัตน์ สุขชู 
14
6012602074
นางสาวธารารัตน์ วิชัย 
15
6012602076
นางสาวบุตรชัยญา สีสกล 
16
6012602077
นางสาวเบญจลักษณ์ แฟงแย้ม 
17
6012602078
นางสาวประภัสสร ศรีธิวงศ์ 
18
6012602079
นางสาวปรีดาภรณ์ ท้าวเงิน 
19
6012602080
นางสาวปิยวรรณ ปู่ย่า 
20
6012602081
นางสาวผลิดา น้อยพันธ์ 
21
6012602082
นางสาวพนิตตา แก้วอ้น 
22
6012602083
นางสาวพัชรีพร นิลนุ้ย 
23
6012602084
นางสาวมานิตา ชัยมงคล 
24
6012602085
นางสาวลำภู พุ่มเหม 
25
6012602086
นางสาววริษฐา บัวคำ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ กลุ่ม 2
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6012602087
นางสาววิจิตรา เกษมรัตน์ 
27
6012602088
นางสาวศศิวิมล นวลขาว 
28
6012602089
นางสาวศิรดา บุญมาก 
29
6012602090
นางสาวศุทธินี บุญเพ็ชร์ 
30
6012602094
นางสาวสุภัทรา สิงห์โต 
31
6012602095
นางสาวสุภานัน นาคสีดี 
32
6012602096
นางสาวโสภิดา คุณสมบัติ 
33
6012602097
นางสาวอภิญญา คุ้มฉาย 
34
6012602098
นางสาวอภิรดา เรืองดี 
35
6012602099
นางสาวอรดา นนทฤทธิ์ 
36
6012602100
นายกิติภูมิ บุญรอด 
37
6012602104
นายธนากร เมฆสุข 
38
6012602105
นายธีรชัย สายทน 
39
6012602108
นายพงศกร ไม้กร่าง 
40
6012602109
นายไพบูลย์ ชนกนำชัย 
41
6012602110
นายภัทราภรณ์ เขียนเมืองปัก 
42
6012602111
นายรวิสุต สุ่มโยง 
43
6012602112
นายลิขิต พุ่มพวง 
44
6012602113
นายวัชรพล นะรารัตน์ 
45
6012602114
นายศรัณย์พงศ์ ธนกุลชัยภัทร 
46
6012602115
นายศิยะ ศิลารักษ์ 
47
6012602117
นายอภิชัย ทองหล้า 
48
6012602118
นายอรุษ เอี่ยมสะอาด 
49
6012602126
นางสาวชนาภัทร สายน้อย 
50
6012602165
นายภัทรกร คำดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ กลุ่ม 2
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
51
6012602173
นางสาวนฤมล เทศทอง 
52
6012602178
นายธนกฤต จันทร์เมือง 
53
6012602182
นางสาวนริศรา ลางคุลเสน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................