มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012229001
นางสาวกุลจิรา จำนงค์ภักดิ์ 
2
6012229003
นางสาวณิชกมล ไกรกิจราษฎร์ 
3
6012229004
นางสาวพิมพ์ชนก เอี่ยมคำจันทร์ 
4
6012229005
นางสาวรัชนีภรณ์ ใจดี 
5
6012229006
นางสาวศศิธร ฟักโต 
6
6012229007
นางสาวศิริรัตน์ วงษาเคน 
7
6012229009
นายฐิติพงศ์ พะลัง 
8
6012229010
นายพัชรพล ตงเท่ง 
9
6012229011
นายสุเทพ คำสุข 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................