มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 27/02
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6635268001
นายกิตติพันธ์ สุวรรณสิทธิ์ 
2
6635268002
นายจิรัฏฐ์ สิงห์ลอ 
3
6635268003
จ่าอากาศตรีณัฐชนน มาฉาย 
4
6635268004
สิบโทธวัชชัย พึ่งจาบ 
5
6635268005
นายพิสิษฐ์ แสงอินทร์ 
6
6635268006
นายภาณุวิชญ์ หนูเทศ 
7
6635268007
นายวิทวัส ใจเเก้ว 
8
6635268008
สิบเอกวินิทร พรมประดิษฐ์ 
9
6635268009
จ่าอากาศตรีศุภกิตติ์ มหาคำ 
10
6635268010
นายสุทธิศักดิ์ ธีรัตถานนท์ 
11
6635268011
นายอภิสิทธิ์ ฝ้ายอิ่ม 
12
6635268012
นายปฏิภาณ พูญทัศน์ 
13
6635268013
นายกันต์ศักดิ์ สถาพรจริยา 
14
6635268014
นายธนบูรณ์ ปรากฏรัตน์ 
15
6635268015
นายยอดเพชร นันวิสุ 
16
6635268016
นายศาสตร์ตรา ภูศรีดิน 
17
6635268017
นายศุภพล ทองบำรุง 
18
6635268019
นายวัชรพล หิตเทศ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................